Onze voorwaarden

Hier vind je onze voorwaarden en disclaimer. Heb je toch nog vragen? Neem contact met ons op.

Algemene Voorwaarden CarChallenge

Algemene voorwaarden van INMAX BV, handelend onder de naam CarChallenge, gevestigd te Blaricum, Deltazijde 14s, 1261 ZM ingeschreven bij de K.v.K. te Gooi en Eemland, onder nummer 32079734. Hierna te noemen CarChallenge.

Artikel 1. Definities CarChallenge:
CarChallenge, zoals in de aanhef is omschreven. Klant: De (rechts-)persoon die aan CarChallenge een verzoek heeft gedaan c.q. een opdracht heeft verleend om werkzaamheden te verrichten. Werkzaamheden: de tussen de Klant en CarChallenge overeengekomen werkzaamheden die door CarChallenge verricht zullen worden.

Artikel 2. Algemene bepalingen:
2.1. Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle te sluiten overeenkomsten met CarChallenge. 2.2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend, indien schriftelijk bevestigd door de directie van CarChallenge. 2.3. De nietigheid van een of meerdere bepalingen tast de geldigheid en toepassing van de overige bepalingen niet aan. 2.4. Eventuele algemene voorwaarden van de Klant, worden alleen geaccepteerd indien deze door CarChallenge uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Bij strijdigheid van de voorwaarden prevaleren de algemene voorwaarden van CarChallenge

Artikel 3. Boeking / totstandkoming van de overeenkomst:
3.1. Klant laat schriftelijk of mondeling weten te willen boeken en gaat akkoord met de algemene voorwaarden. 3.2. Vanaf dat moment gaat CarChallenge met de boeking aan de slag en zijn er aan eventuele wijzigingen kosten verbonden (zie artikel 7). 3.3. Indien CarChallenge vervolgens een opdrachtbevestiging stuurt én Klant de opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn ondertekent en terug stuurt, is een overeenkomst tot stand gekomen. 3.4. Indien de opdrachtbevestiging niet binnen de gestelde termijn teruggestuurd wordt, kan CarChallenge de beschikbaarheid van hetgeen in de overeenkomst is opgenomen niet garanderen. 3.5. Degene die namens of ten behoeve van een groep natuurlijke personen de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien. 3.6. CarChallenge zal elke overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen.

Artikel 4. Betaling:
4.1. CarChallenge stuurt Klant na opdrachtbevestiging een factuur. 4.2. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient het factuurbedrag uiterlijk zes weken voor aanvang van de activiteit in zijn totaliteit aan CarChallenge betaald te zijn. 4.3. De Klant die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim zonder dat vanuit CarChallenge een nadere ingebrekestelling is vereist. CarChallenge is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden of volledige nakoming te vorderen met daarbij een aanvullende schadevergoeding voor alle ter zake van de overeenkomst reeds gemaakte kosten en aanvullende kosten van bijvoorbeeld een deurwaarder / incassobureau c.q. eventuele gerechtelijke kosten die hieruit voortvloeien. 4.4. De Klant die niet tijdig betaalt, is aan CarChallenge de wettelijke rente verschuldigd over het bedrag van de overeenkomst plus kosten ingaande vanaf de dag van verzuim, waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt gerekend. 4.5. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt CarChallenge gebruik van de garantieregeling VZR Garant. U kunt dit controleren via de deelnemerspagina van de website van VZR Garant. Binnen de grenzen van de Garantieregeling (te vinden op de website van VZR Garant) is de garantie van VZR Garant van toepassing. In de Garantieregeling leest u op welk (reis)aanbod de garantie van VZR Garant exact van toepassing is en wat deze garantie inhoudt. Wanneer diensten door financieel onvermogen van CarChallenge niet worden verleend, kunt u contact opnemen met VZR Garant, gevestigd aan de Torenallee 20, 5617 BC te Eindhoven, Nederland, via [email protected] of +31 (0)85 13 07 630.

Artikel 5. Kosten / prijs:
5.1. In de door CarChallenge aangegeven prijs zijn inbegrepen alle in de activiteit omschreven zaken. 5.2. Tenzij anders is overeengekomen, zijn in de opgegeven kosten/prijs niet begrepen: a. het vervoer van en naar de startlocatie(s) van deelnemers; b. de kosten van verzekeringen; c. eventuele kosten voor extra consumpties en extra gebruikte materialen; d. alle autokosten. 5.3. De onder 5.2. punt C. genoemde kosten worden door de Klant op de dag zelf van de activiteit(en) verrekend met de betreffende leverancier(s), tenzij anders is overeengekomen). 5.4 Indien de onder 5.2 punt C. genoemde kosten niet op de dag zelf worden verrekend met de betreffende leverancier(s), dan volgt een nacalculatie. Hiervoor wordt 25% incl. BTW over het totaalbedrag aan administratiekosten in rekening gebracht. 5.5. De gepubliceerde prijzen zijn gebaseerd op de prijzen en voorwaarden zoals deze bekend waren tijdens het opstellen van het programma. CarChallenge behoudt zich het recht voor om voorafgaande aan een definitieve boeking de prijs te wijzigen indien daartoe aanleiding bestaat door prijsaanpassingen van derden, waaronder de toepasselijke BTW voorschriften of valutaschommelingen.

Artikel 6. Wijziging(en) en/of annulering door de Klant:
6.1 Als een overeenkomst of deelname van een van de teamleden wordt geannuleerd zijn annuleringskosten verschuldigd: – 25% van het overeengekomen offertebedrag na ondertekening van de offerte; – tot 16 weken voor aanvang van de challenge, 50% van het overeengekomen offertebedrag; – na 16 weken voor aanvang van de challenge, 100% van het overeengekomen offertebedrag. 6.2 Annuleringen en/of wijzigingen worden alleen in behandeling genomen indien deze schriftelijk of per email geschieden, op werkdagen tijdens kantooruren. Annuleringen buiten deze kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag. 6.3 Vermeerdering in het deelnemersaantal of wijziging door de Klant in het afgesproken programma kunnen worden verzorgd indien en voor zover dit mogelijk is. In het geval van hogere onkosten zullen deze worden doorberekend aan de Klant. 6.4 Bij CarChallenge kan een annuleringsverzekering worden afgesloten.

Artikel 7. Wijziging(en) en/of annulering door CarChallenge:
7.1. Indien CarChallenge door omstandigheden, voortkomend uit de eigen bedrijfsvoering van CarChallenge, het programma niet kan laten doorgaan of wijzigingen moet aanbrengen, is CarChallenge verplicht de Klant zo spoedig mogelijk in te lichten. 7.2. Indien CarChallenge de boeking niet kan laten doorgaan, zal CarChallenge de reeds (geheel of gedeeltelijk) betaalde reserveringssom direct terugbetalen, tenzij er sprake is van overmacht. CarChallenge is niet gehouden tot andere vergoedingen of kosten.

Artikel 8. Schade door deelnemer(s):
8.1. Indien een deelnemer van een challenge zodanige hinder of last veroorzaakt c.q. oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van de challenge in sterke mate wordt bemoeilijkt, kan deze door de begeleid(st)er van CarChallenge van (voortzetting van) de challenge worden uitgesloten, zonder enig recht op restitutie van de betaling, genoemd in artikel 4, aan deze deelnemer. 8.2. Alle uit hinder en de uitsluiting van de deelnemer voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, indien en voor zover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. CarChallenge behoudt zich het recht voor eventuele schade veroorzaakt door de deelnemer te verhalen op de deelnemer of de Klant. 8.3 Tenzij anders aangegeven, kan uitsluiting van deelname slechts op grond van het Procedureboek welke Klant voorafgaand aan het evenement zal ontvangen.

Artikel 9. Schade aan auto en repatriëring:
9.1. De klant doet mee met zijn/haar auto. De Klant is volledig verantwoordelijk voor het gebruik van de auto. Autokosten en hieraan gerelateerde kosten tijdens de Challenge en kosten als gevolg van gebruik tijdens de Challenge zijn altijd voor rekening van de Klant. Dit geldt ook voor kosten die veroorzaakt worden als gevolg van autopech of schade zoals kosten repatriëring, niet genoten reisdagen etc.

Artikel 10. Klachten:
10.1. Ondanks de inzet en zorgen van CarChallenge is het toch mogelijk dat de Klant een klacht heeft. Deze klacht dient direct bij de contactpersoon / begeleid(st)er van CarChallenge te worden aangegeven, zodat een en ander voor zover mogelijk naar tevredenheid van de Klant kan worden verholpen. 10.2. Als het voor CarChallenge niet mogelijk is de klacht op het moment van de challenge op te lossen, dan wordt deze door CarChallenge in behandeling genomen na schriftelijke indiening door de Klant. De klacht dient binnen 48 uur na het ontstaan van de klacht bij de CarChallenge ingediend te worden. E.e.a. conform het Procedureboek.

Artikel 11. Publicaties:
11.1. CarChallenge aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, brochures en ander voorlichtingsmateriaal voor zover door derden uitgegeven. 11.2. Drukfouten en/of kennelijke vergissingen in de publicaties van of namens CarChallenge binden CarChallenge niet. Het aanbod van CarChallenge gedaan in publicaties is vrijblijvend en kan worden herroepen indien daartoe aanleiding bestaat.

Artikel 12. Beperking aansprakelijkheid CarChallenge:
12.1. CarChallenge is niet aansprakelijk voor kennelijke onjuistheden in de aanbieding die aan Klant wordt gedaan. 12.2. CarChallenge is niet aansprakelijk voor enigerlei schade of letsel van Klant of de deelnemers van de activiteit, tenzij er sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld aan de kant van CarChallenge. 12.3. CarChallenge is niet aansprakelijk voor schade geleden door deelnemers als gevolg van vertragingen, mechanische pech, weersomstandigheden, natuurinvloeden, stakingen, ziekte of welke overmachtsituatie dan ook. 12.4. CarChallenge is niet aansprakelijk voor handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan CarChallenge en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan CarChallenge kunnen worden toegerekend. 12.5. Voor zover CarChallenge in gevolge dit artikel aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de desbetreffende opdracht die de aanleiding is geweest voor het ontstaan van de overeenkomst.

Artikel 13. Intellectueel eigendom:
13.1. Alle door CarChallenge verstrekte stukken, zoals voorstellen, adviezen, overeenkomsten etc. zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Klant en mogen door hem niet zonder voorafgaande toestemming van CarChallenge worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht. 13.2. CarChallenge behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derde wordt gebracht.

Artikel 14. Overmacht:
14.1. In geval van overmacht heeft CarChallenge het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Klant vergoeding van schade, kosten of interesten kan eisen. CarChallenge zal de deelnemer direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden. 14.2. Onder overmacht wordt, niet limitatief, verstaan: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest, ziekte en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van CarChallenge kan worden gevergd.

Artikel 15. Toepasselijk recht:
15.1. Op de overeenkomst tussen CarChallenge en Klant is het Nederlands recht van toepassing. Tenzij partijen zijn overeengekomen een en ander onderling op te lossen of het geschil te onderwerpen aan een arbitrage-instantie, worden alle geschillen berecht door de bevoegde rechter te ’s-Gravenhage, althans door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin CarChallenge haar zetel heeft, voor zover het geschil niet tot de competentie van de kantonrechter behoort.